Организациони облик предузе}а:

 

Организација рада овог друштва заснива се на рационалној подели рада, и радних задатака које обављају запо{љени

[тедња горива, струје, телефона, рационално тро{ење средстава  и дома}инско пословање једно је од кљу~них задатака свих запо{љених у предузе}у.

Д и р е к т о р

Авдирахим Нухији

 

Главни и одг. уредник   Радио-Телевизије Бујановац  д.о.о.Бујановац

      Микирем Амети                  

                                                                                                                            

 

Новинари Ред. на српском јез.                         новинар Ред. на алб. јез.            

1.Драган Миљковић.                                          1. Љумтурије Амети                                   
                                                                         2. Семра Салихи

                                                                           

 

                         

Благајни~ка слу`ба

 

  1. Јелена Јовановић благајник

 

Тонски сниматељ Радија

 

  1. Ваљон Таипи

 

                    Реализација ТВ програма: ТВ Монта`ери, реализатори, камермани

 

  1. Радомир Станковић , реализатор -монта`ер
  2. Ненад Сави}, камерман
  3. Џемаиљ Хисени, камерман

 

Радио –Телевизија Бујановац Д.О.О је запо{љено 10. радника

 

 

 

Квалификациона структура запо{љених је следе}а:

 

  1. Висока стучна спрема 2
  2. средња                         8  

                                                УКУПНО:    10

 

Стру~ном  усавр{авању новинара и техни~ара поклања се посебна па`ња. Новинари и техни~ари прате семинаре који се организују у Врању, Ни{у и Београду. Један број новинара се ради стицања врхунских знања {колује уз рад

 

            Национална структура запо{љених је мултиетни~ка:

 

  1. Срба 4
  2. Албанаца            6

                                    УКУПНО:      10

 

СКУПШТИНА ДРУШТВА

 

Скупштина друштва је орган управљања у Радио-Телевизија Бујановац Д.О.О. Она има три ~лана, од којих су сви у радном односу Радио-Телевизија Бујановац Д.О.О.. Национлни састав Скупштине друштва је мултиетни~ки.